jen admin
seznam varování
seznam podezřelých profilů - obsahují čísla, email
cookies

Seznamka zcela zdarma

Provozní podmínky
 1. Uživatel webu je plně zodpovědný za dodržování těchto podmínek a je povinen se jimi řídit. Pokud uživatel s těmito podmínkami nesouhlasí, neměl by web používat. Uživatel souhlasem akceptuje veškerá jejich ustanovení. Bez souhlasu není uživateli dovolena registrace ani vkládání jakýchkoliv dat. Při registraci či vkládání dat je uživatel povinen uvést minimálně platnou emailovou adresu, heslo a popř. další pravdivé údaje požadované správcem
 2. Správce doporučuje uživateli používat nejnovější technologie, tzn. poslední verzi prohlížeče, operačního systému apod. V opačném případě správce negarantuje uživateli plnohodnotný provoz webu/aplikace.
 3. V rámci provozu webu/aplikace umožňuje správce uživatelům přístup k webu, dále možnost vkládat na web textové, obrazové a zvukové informace, web tato data může zobrazovat, zasílat, přehrávat, mazat nebo jinak s nimi dále pracovat. Správce je oprávněn, bez souhlasu uživatele čí jeho předchozího upozornění, web/aplikace jakkoli upravovat nebo inovovat. Správce není nijak zodpovědný za činnost uživatele na webu ani za způsob jak web používá, veškerá zodpovědnost je na straně uživatele.
 4. Pro data, která uživatel na web vkládá, platí určité pokyny a omezení:
  - je zakázáno vkládat data chráněná autorským zákonem, bez toho aniž by uživatel disponoval k datům právy umožňujícímu dané použití,
  - je zakázáno vkládat URL odkazy na jiné komerční internetové služby, není-li výslovně správcem uvedeno jinak,
  - je zakázáno vytvářet duplicitní registrace - tzv. „identity“, tedy stav kdy se za více on-line registracemi prokazatelně ukrývá jedna a tatáž osoba,
  - na seznamovacích a komunitních webech je striktně zakázáno nabízení a reklama jakýchkoli služeb či zboží uživatelem, ať už za úplatu, výměnou či zdarma - uživatel výslovně prohlašuje, že seznamovací/komunitní web/aplikace nepoužije k jakýmkoli obchodním účelům nebo praktikám, které odporují zákonům České republiky či Evropské Unie.
  - Ostatní pokyny týkající se používání webu/aplikace jsou zveřejněny přímo na příslušných stránkách webu/aplikace. Uživatel je povinen tyto pokyny respektovat. Správce si vyhrazuje právo na smazání dat nebo přesun dat, profilu či inzerátu do jiné kategorie, pokud uživatelem zvolená kategorie/oblast/zaměření neodpovídá vloženým datům. Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že data, která na web vloží, mohou být zobrazena, přečtena, zpracována či jinak použita třetí osobou.
 5. Pokud uživatel v souvislosti s využíváním webu/aplikace vkládá data, poskytuje tím správci následující práva k těmto výsledkům činnosti uživatele a to i tehdy, pokud jsou dílem ve smyslu zák. č. 121/2000 Sb., o právu autorském: používat, upravovat, kopírovat, distribuovat, předávat, veřejně vystavovat, veřejně provádět, reprodukovat, publikovat, sublicencovat, přenášet nebo prodávat jakékoli takové komunikace a vytvářet z nich odvozená díla, sublicencovat třetí straně neomezená práva k provádění kterýchkoli předchozích práv udělených ve vztahu k těmto datům. Na základě předání těchto dat nevzniká správci povinnost tyto jakkoli užívat a je oprávněn tato data kdykoli na základě vlastního uvážení z webu odstranit. Za poskytnutí oprávnění správci k datům nenáleží uživateli jakákoli úplata.
 6. Uživatel nesmí upravovat, kopírovat, distribuovat, předávat, zobrazovat, provádět, reprodukovat, publikovat, licencovat, převádět nebo prodávat jakékoli informace, software, produkty nebo služby z webu získané, ani z nich vytvářet odvozená díla. Uživatel není oprávněn využívat web k jakýmkoli účelům odporujícím zákonům nebo těmto podmínkám.
 7. Uživatel nesmí web/aplikace využívat způsobem, který by mohl poškodit, znemožnit, přetížit nebo zhoršit funkci webu, nebo jakkoli omezovat, poškozovat či urážet jiné uživatele. Uživatel nesmí jakýmkoli způsobem získávat ani se pokoušet získávat jakékoli materiály či informace týkající se webu/aplikace, které nejsou (nebyly) veřejně zpřístupněny nebo prostřednictvím webu/aplikace poskytnuty.
 8. Pro přístup k webu a jeho používání je rovněž zakázáno skrývat identitu počítače, na kterém uživatel web používá, pomocí software, služby či funkce prohlížeče, které umožňují skrývání identity. Při porušení tohoto ustanovení si správce vyhrazuje právo znemožnit uživateli přístup k webu či omezit používání aplikace.
 9. Uživatel nesmí na webové stránce zveřejňovat jakýkoli hanobící, výhružný, obscénní, škodlivý nebo pornografický materiál nebo materiál, který by porušoval nebo jakkoli zasahoval do práv jiných osob (včetně práv duševního vlastnictví, práva na důvěrné zacházení s informacemi nebo práva na soukromí) či způsoboval rozrušení jiných osob, nebo materiál, který není v souladu se všemi příslušnými zákony. Nesmíte vyjadřovat názory, které jsou vulgární, hrubé, sexistické, rasistické nebo jinak urážlivé. Očekáváme, že budete k ostatním uživatelům vždy přistupovat s úctou a respektem.
 10. Uživatel se zavazuje, že své přihlašovací údaje k webu/aplikaci neposkytne třetí osobě. V opačném případě si je vědom, že mohou být zneužity a v této souvislosti si je také vědom rizik z toho pro něj vyplývajících. Správce nenese žádnou odpovědnost za případné zneužití přihlašovacích údajů a s tím spojenými neoprávněnými zásahy třetích osob. 
 11. Uživatel tímto uděluje výslovný a dobrovolný souhlas se zasíláním emailů na emailovou adresu, kterou uvedl při registraci. Tento souhlas může uživatel kdykoli odvolat. Emaily zasílané uživateli mohou mít informační, reklamní nebo obchodní charakter. Souhlasem s těmito podmínkami, uživatel tyto aktivity ze strany správce nepovažuje za spam.
 12. Uživatel bere na vědomí, že web může zahrnovat propojení na ostatní weby provozované správcem nebo na jiné weby, které zabezpečují různé funkce jako např. zobrazování reklamy, měření návštěvnosti apod. V případě, že propojené weby nejsou kontrolovány správcem, není tento za tyto propojené weby nijak zodpovědný.
 13. Uživatel dále bere na vědomí, že na webu/aplikaci mohou být zobrazovány reklamy zobrazované správcem, reklamními systémy či třetími stranami. Uživatel také bere na vědomí, že reklamní systémy mohou používat informace o návštěvách reklam ze strany uživatele. Uživatel bere na vědomí, že pokud bude jakýmkoli způsobem omezovat zobrazování reklam, správce si vyhrazuje právo libovolným způsobem omezit či úplně zamezit uživateli používání webu/aplikace.
 14. Správce nenese žádnou odpovědnost za škody, které by uživateli nebo třetím osobám přímo, nepřímo či náhodně vznikly v důsledku nebo v souvislosti s používáním webu/aplikace nebo nemožnosti tyto používat nebo v přímé či nepřímé souvislosti s touto skutečností. Uživatel bere na vědomí, že při zajišťování provozu webu/aplikace může dojít k výpadku.
Ochrana osobních údajů
 1. Účel a právní základ zpracování OÚ
  Správce zpracovává OÚ pro účely používání webu/aplikace uživatelem, nabídky služeb, personalizace nebo za účelem přímého marketingu (tj. nabízení cílené reklamy, produktů a služeb správce či třetích osob, dále jen PM) včetně zasílání informativních, reklamních či obchodních sdělení dle ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb. Právním základem zpracování OÚ je plnění zákonných povinností správcem, oprávněný nárok správce anebo tento Váš souhlas a skutečnost, že OÚ jsou nezbytné pro naplnění používání webu či odběru PM uživatelem. OÚ/PM jsou zpracovávány v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů - Nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016 - (dále jen „GDPR“) o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a dalšími právními předpisy upravující ochranu osobních údajů.
 2. Rozsah zpracování OÚ
  Správce zpracovává OÚ v režimu uživatele bez registrace (bez souhlasu uživatele - prohlížení webu) anebo s registrací (se souhlasem - plnohodnotné používání webu/aplikace):
  a/ uživatel bez registrace - IP adresa, cookies, datum a čas návštěvy, stránky na webu navštívené, identifikace zařízení, typ prohlížeče, jeho verze a nastavení, rozlišení obrazovky, operační systém,
  b/ uživatel s registrací - IP adresa, email, přístupové heslo, cookies, dále pak - pokud uživatel vložil: pohlaví, věk, rok/event. datum narození, výška, rodinný stav, vzdělání, město, telefonní čísla, fotografie, Facebook id či Google id, datum a čas návštěvy, nastavení účtu uživatele, nastavení newsletterů, VIP členství, hodnocení produktů a služeb uživatelem, stránky na webu navštívené, komunikace uživatele, identifikace zařízení, typ prohlížeče, jeho verze a nastavení, rozlišení obrazovky, operační systém.
 3. Zpracování, předávání a ochrana OÚ
  Správce zpracovává OÚ v souvislosti s používáním webu či aplikace nebo uzavřením smluvního či jiného právního vztahu s uživatelem, nebo v případě, že správce shromáždil OÚ jinak a zpracovává je v souladu s platnými právními předpisy či na základě oprávněného zájmu správce nebo k plnění zákonných povinností. Zpracování OÚ provádí správce výpočetní technikou, to vše při dodržení požadavků GDPR pro správu a zpracování OÚ. Správce má přístup k OÚ pouze pokud to je nutné pro poskytnutí služby či splnění zákonných požadavků, po dobu nezbytně nutnou a v nezbytně nutném rozsahu. Veškeré subjekty, kterým mohou být OÚ zpřístupněny, jsou povinny respektovat právo subjektů údajů na ochranu soukromí a jsou povinny postupovat dle platných právních předpisů týkajících se ochrany OÚ.
 4. Doba zpracování OÚ
  Správce zpracovává OÚ v souvislosti s účely používání webu/aplikace nebo PM, a to do ukončení registrace či používání webu/aplikace. Pro účely plnění zákonných povinností je správce povinen OÚ uchovávat po dobu 10 let.
 5. Poskytování OÚ
  Uživatel poskytujete OÚ zcela dobrovolně, nemá povinnost je poskytnout. Pokud však uživatel OÚ správci neposkytnete, správce nebude schopen umožnit plnohodnotné využívání webu/aplikace uživatelem. Je zcela na uvážení uživatele, zda web/aplikaci využívat bude či nikoli. V případě, že uživatel nesouhlasí se zpracováním OÚ, neměl by web/aplikace používat.
 6. Práva při zpracování OÚ
  Uživatel může souhlas kdykoliv odvolat, stejně tak může OÚ opravit/doplnit, požadovat omezení zpracování, vznést námitku či stížnost proti zpracování OÚ, požadovat přenesení údajů, přístupu ke svým OÚ a dalších právech stanovených v GDPR - a to vyplněním a odesláním kontaktního formuláře webu. Správce je oprávněn požadovat prokázání totožnosti za účelem zamezení přístupu neoprávněným osobám k OÚ uživatele. Odvoláním výše uvedeného souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu též nemá vliv na zpracování OÚ, které správce zpracovává na základě jiného právního základu, než je souhlas.
Obchodní podmínky
 1. Tyto obchodní podmínky vymezují a upřesňují práva a povinnosti správce a uživatele při používání webu/aplikace a úhradě poplatků (dále jen poplatek) spojených s používáními webu/aplikace uživatelem.
 2. Uživatel se na web registruje/přihlašuje prostřednictvím webové stránky k tomuto určené nebo aplikace; registrace/ přihlášení je zdarma. Správce si vyhrazuje právo uživatele nezaregistrovat nebo registraci zrušit, takové rozhodnutí není povinen nijak zdůvodňovat.
  Registrací uživatel vyslovuje dobrovolný a výslovný souhlas s těmito POP včetně zpracování OÚ.
 3. Některé služby webu mohou být zpoplatněny. Použití těchto služeb je dobrovolné a záleží pouze na uživateli, zda služby využije či nikoli. Popis, cenové podmínky a návod k placeným službám jsou uvedeny na příslušných stránkách webu, tyto informace jsou uživateli dostupné před aktivací placené služby. Uživatel je před aktivací této služby/služeb vždy upozorněn na to, že daná služba je zpoplatněna. Na místě zpoplatnění služby je uveden ceník a dostupné platební metody, ceny jsou vždy uváděny včetně DPH. Je zde také možnost kontaktovat správce nebo zadat žádost o reklamaci/vrácení peněz prostřednictvím kontaktního formuláře.
 4. V případě úhrady prostřednictvím webových stránek je platba možná prostřednictvím platební brány, která, mimo jiné, podporuje úhradu poplatků platební kartou, má-li tato povoleno provádět nákupy přes Internet.
 5. Úhradou služby vzniká právní vztah mezi uživatelem a správcem. Po zaplacení všech poplatků spojených s úhradou služby, se správce zavazuje zprovoznit služby bez zbytečného odkladu. Uživatel nemá nárok na zprovoznění služby/služeb dříve, než bude provedena úhrada poplatků v plné výši.
 6. Jestliže uživatel uhradí poplatek za objednané služby a následně svou registraci/přihlášku zruší, provozovatel zaplacenou úhradu může a nemusí vrátit dle okolností a svého uvážení.
 7. Správce nenese žádnou odpovědnost za případné náklady uživatele spojené s úhradou vyplývající ze smluvního vztahu uživatele a jeho mobilním operátorem nebo bankou, která uživateli platební kartu vydala, případně která vede pro uživatele bankovní účet, jejichž prostřednictvím úhradu provedl.
 8. V případě, že správce v důsledku jím nezaviněných okolností nemůže službu realizovat, přihlášené/registrované uživatele neprodleně uvědomí. V tomto případě veškeré závazky vůči uživateli, vzniklé správci na základě právního vztahu mezi účastníkem a správcem zanikají a uživateli nepřísluší žádný nárok na náhradu vzniklých škod.
 9. Vznikne-li mezi uživatelem a správcem právní vztah, uživatel akceptací těchto podmínek výslovně souhlasí, aby bylo započato s poskytováním služby před uplynutím lhůty pro odstoupení dle ustanovení § 1829 občanského zákoníku (odstoupení od smlouvy do 14 dnů bez udání důvodů), přičemž z tohoto důvodu nemá kupující právo od smlouvy podle ustanovení § 1829 občanského zákoníku odstoupit.
 10. Uživatel má právo zpoplatněné služby nevyužít, rozhodne-li se však placené služby použít, po uhrazení poplatků uživatelem, nemá uživatel právo od smlouvy odstoupit.
Reklamační řád
 1. Veškeré reklamace se řídí těmito obchodními podmínkami a reklamačním řádem uvedeným v tomto článku.
 2. Veškerá odpovědnost za používání webu/aplikace je na straně uživatele, správce nenese žádnou odpovědnost. Správce také nenese odpovědnost za to, že uživateli nebude doručeno potvrzení registrace z důvodů spočívajících na straně uživatele, zejména pak z důvodů, že nebude možné potvrzení doručit uživateli zadaný e-mail (např. přeplněná schránka, spam filtr, atp.).
 3. V případě, že uživateli nejsou poskytnuty uhrazené služby, je oprávněn požadovat zprovoznění uhrazených služeb. Pro tyto účely je uživatel povinen sdělit správci min. přezdívku nebo e-mail, který uvedl v registraci, resp. identifikační údaje platby. V opačném případě bere uživatel na vědomí, že správce není schopen reklamované služby dohledat.
 4. V případě, že dojde ze strany správce ke zrušení služeb uhrazených uživatelem, aniž by uživatel zrušil svou registraci, nebude-li ujednáno jinak, správce vrátí úhradu uživatele v plné výši dohodnutým způsobem platby.
Závěr
Informace uvedené na této stránce jsou platné od vzniku wtohoto webu, tj. 17.11.2019 na dobu neurčitou.
Kontakt na správce: info@seznamka19.cz